Xov Xwm Tawm Tshiab (NEWS Up-Dates):

 • 3/29/2021

  Kev Kuaj Ntsuas Txog Tus Kab Mob COVID 19

   

   2/17/22021

  Tswv Nroog Walz Cov Lus Tshaj Tawm:

  Nyob Zoo HCPA Cov Tub/Ntxhais Kawm Ntawv/Tsev Neeg Txhua Tus,

  Thaum tav su hnub no, peb tau hnov lus los ntawm tswv nroog Walz hais txog nws lub hom phiaj thaum twg peb yuav muaj kev kawm tom tsev kawm rau cov tub/ntxhais kawm qib 6th - 8th thiab qib 9th - 12th.  Lub sib hawm no peb tseem tsis tau hnov lus hais txog kev kawm hais tias HCPA yuav ua li cas, tab sis hais rau nej cov ua niam/txiv txhua tus paub hais tias peb cov thawj coj yeej sib zog kawg los sib tham thiab los tuav tswv yim seb peb yuav ua li cas nrog rau tswv nroog cov qhi lus tau hais muaj.

  HCPA cov thawj coj yuav tseem muaj kev sib tham los tawm tswv yim hais txog txoj kev yuav ua li cas yog hais tias peb rov qab qhib tsev kawm ntawv dua.  Thov nej tso siab hais tias peb yeej yuav sau ntawv thiab sib txua lus nrog rau nej hais txog peb lub tswv yim thiab hom phiaj rau cov xwb fwb thiab cov niam/txiv ntawm txoj hauv kev thaum peb yuav pauv los mus kawm ntawv hybrid thiab/los sis kev kawm tom tsev kawm ntawv zoo li cas.

  Txoj kev noj qab nyob zoo ntawm peb cov tub/ntxhais kawm ntawv thiab lawv tsev neeg, cov xwb fwb, thiab cov neeg ua dej num tom tsev kawm txhua tus yog qhov tseem ceeb rau peb thiab yuav muab tso rau qhov tshwj xeeb rau lub sij hawm kev npaj mus rau yav tom ntej no.  Ua tsaug rau nej txhua tus uas ua lub siab ntev thiab pab txhawb nqa tsev kawm ntawv lub zej zos rau lub sib hawm zoo li no.

   

  Dr. Christianna Hang - Tsev Kawm Ntawv Tus Thawj Tswj

                                                                            ________________________________________________________________________

  Governor Walz Announcement

  Greetings HCPA students/families,

  This afternoon, we have heard from Governor Walz on his strategies to prioritized in-person learning for middle and high school students.  While we have not receive all the directions how the new directions may impact the students and families at HCPA, the administration is working hard to sort through details and expectations for this new orders.

  The administration team will be holding ongoing meetings to revise the logistics of our HCPA Reopen School Plan. Please be rest assured that we will be communicating the details of these plans in advance with all staff and families on our next steps to transition into hybrid and/or onsite learning model.

  The safety of the students, families and staff remain very important to us and will be a priority as we develop future plans.  Thank you for your patience and support of our school community during this unprecedented time.

   

  Dr. Christianna Hang

  Superintendent

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

  Staff and Parents Hmong Language Opportunity

  HCPA is please to present a unique opportunity for parents to gain an introduction to the Hmong language. Through a series of after school classes, participants will learn to speak conversational Hmong, improve Hmong language comprehension, and grasp basics of reading and writing in Hmong. All sessions will incorporate reading, writing, speaking, and listening. If you are interested in participating and or if you have any questions, please connect with Dao Her, Koobmeej Lee, or Yer Her.

  Tsev kawm ntawv HCPA zoo siab los tsim tau ib chav qhia ntawv Hmoob rau cov niam/txiv.  Qhov kev kawm no yuav muab faib ua 8 lub lim tiam, nws yuav qhia rau tom qab me nyuam kawm tag los sis (after school).  Peb yuav muaj kev qhia txog hais lus Hmoob thiab kev nkag siab lus Hmoob hais txog kev sib txuas lus, kawm txog nyeem ntawv Hmoob thiab sau ntawv Hmoob.  Yog hais tias koj xav tuaj kawm ntawv Hmoob thiab muaj lus nug dab tsis thov hu tau rau Ntaub Hawj, Koobmeej Li los sis Ntxawg Hawj tham tau.

   

  Dates (Cov Hunb Qhia):

  Mondays and Wednesdays for 8 Weeks – 2/24/2020 – 4/13/2020

  Dates subject to change in the event of cancelled school days.

  Led by (Tus Xwb Fwb Qhia Yog):

  Mondays – Teachers: Yer Her & Koobmeej

  Wednesdays – Teachers: Yer Her & Koobmeej Lee

  Time (Sib Hawm):

  3:30pm – 5:00pm

  Room # (Chav #)

  Room 279 (Yer Her) & Koobmeej’s Room TBD

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sau Npe Tau Hauv Qab No:

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bZGfEFVhS9e_8v1iJSu5yr-wtTWTInmnh7AMsGF704A/edit#gid=381961950

   

Meeting Minutes