Xov Xwm: Kawm Ntawv Hmoob Rau Cov Niam/Txiv (Hmong Language Class for Teachers and Parents):

 • Staff and Parents Hmong Language Opportunity

  HCPA is please to present a unique opportunity for parents to gain an introduction to the Hmong language. Through a series of after school classes, participants will learn to speak conversational Hmong, improve Hmong language comprehension, and grasp basics of reading and writing in Hmong. All sessions will incorporate reading, writing, speaking, and listening. If you are interested in participating and or if you have any questions, please connect with Dao Her, Koobmeej Lee, or Yer Her.

  Tsev kawm ntawv HCPA zoo siab los tsim tau ib chav qhia ntawv Hmoob rau cov niam/txiv.  Qhov kev kawm no yuav muab faib ua 8 lub lim tiam, nws yuav qhia rau tom qab me nyuam kawm tag los sis (after school).  Peb yuav muaj kev qhia txog hais lus Hmoob thiab kev nkag siab lus Hmoob hais txog kev sib txuas lus, kawm txog nyeem ntawv Hmoob thiab sau ntawv Hmoob.  Yog hais tias koj xav tuaj kawm ntawv Hmoob thiab muaj lus nug dab tsis thov hu tau rau Ntaub Hawj, Koobmeej Li los sis Ntxawg Hawj tham tau.

   

  Dates (Cov Hunb Qhia):

  Mondays and Wednesdays for 8 Weeks – 2/24/2020 – 4/13/2020

  Dates subject to change in the event of cancelled school days.

  Led by (Tus Xwb Fwb Qhia Yog):

  Mondays – Teachers: Yer Her & Koobmeej

  Wednesdays – Teachers: Yer Her & Koobmeej Lee

  Time (Sib Hawm):

  3:30pm – 5:00pm

  Room # (Chav #)

  Room 279 (Yer Her) & Koobmeej’s Room TBD

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sau Npe Tau Hauv Qab No:

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bZGfEFVhS9e_8v1iJSu5yr-wtTWTInmnh7AMsGF704A/edit#gid=381961950

   

Meeting Minutes