NEWS or Xov Xwm:

 • Hmong College Prep Academy / Tsev Kawm Ntawv Hmoob College Prep Academy 

   

        - School will begin on Sept. 3rd for grade K-12

   

        - Tsev Kamw yuav muaj pib rau Lub 9 Hli, Tim 3 Xyoo 2019 rau qib K - 12

   

Meeting Minutes