Join Us...

 • August 7, 2019

  Dear Hmong College Prep Academy Parents and Guardians,

  You are cordially invited to attend the first meeting of the Hmong College Prep Academy Parent Advisory Council (PAC).  During the meeting, we will be discussing the role that our Parent Advisory Council will play at HCPA and discuss ideas for further supporting our school and students.  Your participation and input is greatly valued for the success of your children’s education and the achievement of our school.  We greatly appreciate if you can join us.

  The meeting will be held on the Friday August 16th, 2019:   

  • Time: 4:00pm - 7:00pm

  Thank you with warm regards,

  Christianna Hang

  Dr. Christianna Hang

  _____________________________________________________________________________

  Lub 8 Hlis Tim 7, Xyoo 2019

  Nyob Zoo Txog Cov Niam/Txiv Ntawd Hmoob College Prep Academy,

  Peb thov caw cov niam/txiv txhua leej txhua tus tuaj koom kom tau nrog peb lub rooj sib tham Parent Advisory Council.  Vim nws tseem ceeb heev rau nej cov menyuam txoj kev kawm ntaub kawm ntawv.  Vam thiab cia siab tias nej yuav muaj kev koom tes nrog rau nej cov menyuam txoj kev kawm ntawv thiab.

  Xyoo no tsev kawm ntawv Hmoob College Pre Academy yuav rov qab muab lub Parent Advisory Council los khiav dua.  Lub Parent Advisory Council, (PAC) yog qhov chaw rau cov niam txiv los tawm suab thiab koom tes hais txog txoj kev yuav txhawb nqa nej tus menyuam thiab lub tsev kawm ntawv licas.  Hnub no yuav yog thawj thawj hnub uas peb yuav rov qab los tawm tswv yim seb nej cov niam/txiv yuav xav kom lub Parent Advisory Council no yuav khiav li cas. 

  Lub rooj sib tham no muaj nyob rau Lub 8 Hli Tim 16th, Xyoo 2019

  • Sij Hawm: 4:00pm - 7:00pm

  Ua Tsaug Ntau,

  Christianna Hang

  Tsev Kawm Ntawv Hmong College Prep Academy

PAC Calendar